Nedodjija

blog o alternativama…

zasto otimaju Kosovo… Svetozar Radisic

Поставите коментар

Светозар Радишић: Запоседање Балкана


Са­да­шњост Ко­со­ва и Ме­то­хи­је од­ре­ђи­ва­на је ве­ко­ви­ма, по­себ­но од за­чет­ка илу­ми­нат­ске иде­је да се рат­ним су­ко­би­ма, об­ма­на­ма и пер­фи­ди­ја­ма об­ли­ку­је но­ви свет­ски по­ре­дак. По­след­ња два ве­ка на­се­ља­ван је тај про­стор ин­тен­зив­но, под­стре­ка­ва­но је раз­мно­жа­ва­ње и рас­про­сти­ра­ње ко­сов­ско-ме­то­хиј­ских Ал­ба­на­ца, по­др­жа­ва­ни су њи­хо­ви се­це­си­о­ни­стич­ки по­ку­ша­ји, не би ли се тај про­стор из­дво­јио из срп­ског ет­нич­ког про­сто­ра. Циљ је све вре­ме био да се ге­о­стра­те­шки за­по­сед­не цен­тар Бал­ка­на, ра­ди над­гле­да­ња Евро­пе, Ме­ди­те­ра­на, Бли­ског ис­то­ка и нај­ва­жни­јег де­ла бив­шег Со­вјет­ског Са­ве­за. Реч је о пла­ни­ра­ној ак­тив­но­сти гло­ба­ли­ста, ко­ји су се осло­ни­ли у сво­јим за­хва­ти­ма на ет­нич­ки не­до­вр­ше­ну и не­до­вољ­но кул­ти­ви­са­ну ску­пи­ну на­зва­ну Ал­бан­ци. (О њи­хо­вој не­до­вр­ше­но­сти нај­ви­ше ка­зу­ју је­зик, њи­хо­ви хе­ро­ји и ми­нор­ни ус­пе­си у на­у­ци, ду­хов­но­сти и кул­ту­ри).

С дру­ге стра­не, срп­ске ад­ми­ни­стра­ци­је су сво­јим схва­та­њи­ма, (не)чи­ње­њем и не­зна­њем по­мо­гле да свет­ском јав­ном мње­њу бу­де при­род­но да се Ср­би­ји от­ки­не ду­шев­но и ду­хов­но ср­це – Ко­со­во и Ме­то­хи­ја. Чак и они­ма ко­ји зна­ју шта је тра­ди­ци­ја и кул­ту­ра, ви­ше не сме­та што се у 21. ве­ку пред ТВ ка­ме­ра­ма уни­шта­ва свет­ска кул­тур­на ба­шти­на. Ср­би су по­ка­за­ли да не зна­ју да са­чу­ва­ју сво­ју де­до­ви­ну. Не по­сто­ји ни­је­дан про­грам ко­ји би омо­гу­ћио да се Ко­со­во и Ме­то­хи­ја са­чу­ва­ју и од­бра­не. Тај про­грам, за­сно­ван на фи­ло­зо­фи­ји од­бра­не, по­ли­ти­ци од­бра­не, стра­те­ги­ји, док­три­на­ма и ка­те­хи­зи­си­ма ни­су мо­гли да об­ли­ку­ју љу­ди ко­ји се по­на­ша­ју ин­тер­на­ци­о­на­ли­стич­ки, за­по­ста­вља­ју­ћи Ср­бе већ ду­же од јед­ног ве­ка. Ло­гич­но је да га ни­су са­чи­ни­ли ма­со­ни­зо­ва­ни кра­ље­ви, ин­тер­на­ци­о­на­ли­ста Јо­сип Броз Ти­то, ин­тер­на­ци­о­на­ли­ста Сло­бо­дан Ми­ло­ше­вић, Во­ји­слав Ко­шту­ни­ца, Зо­ран Ђин­ђић… Од за­чет­ка „ал­бан­ске прет­ње“, ни­је се до­го­ди­ла ни­јед­на ак­тив­ност на про­сто­ру Ко­со­ва и Ме­то­хи­је, ко­ја би про­ве­ри­ла спо­соб­ност „Шип­та­ра“ да устук­ну у свом по­хо­ду на Ср­би­ју. Да су стра­те­зи на­пра­ви­ли про­грам очу­ва­ња Ко­со­ва и Ме­то­хи­је све би из­гле­да­ло дру­га­чи­је.

Ова­ко, Ср­би у ен­кла­ва­ма на Ко­со­ву и Ме­то­хи­ји и у се­вер­ном де­лу Ко­сов­ске Ми­тро­ви­це по­ста­ју на­род­ни хе­ро­ји. Му­че их љу­ди ко­ји не же­ле да жи­ве са њи­ма, НА­ТО агре­со­ри и соп­стве­на др­жав­на и цр­кве­на власт. Уз све стра­хо­те ко­је про­из­во­де гло­ба­ли­сти ши­ром пла­не­те, ра­де­ћи на на­сил­ној де­на­ци­о­на­ли­за­ци­ји, чи­ни се да су Ср­би још у про­го­ну са ве­ков­них ог­њи­шта. За­сле­пље­ност и не­ум­ност бе­о­град­ске вла­сти са­мо убр­за­ва про­цес. Срп­ска ад­ми­ни­стра­ци­ја као да не схва­та да вла­сти у При­шти­ни ра­де по на­ло­гу свет­ских вла­да­ра из Ва­шинг­то­на, Бри­се­ла и Стра­збу­ра. Пот­пу­но је бе­сми­сле­но и ли­це­мер­но што се обра­ћа­ју они­ма ко­ји су са­чи­ни­ли план из­два­ја­ња Ко­со­ва и Ме­то­хи­је из Ср­би­је.

Ка­да би љу­ди ко­ји од­лу­чу­ју о срп­ској суд­би­ни, а за­ин­те­ре­со­ва­ни да спас срп­ства, про­чи­та­ли Ди­рек­ти­ве Са­ве­та за на­ци­о­нал­ну без­бед­ност САД 20/1 (1948), њи­хо­ве Ди­рек­ти­ве 54 и 133, За­јед­нич­ку ви­зи­ју 2010–20 (Ми­ни­стар­ство од­бра­не САД), Пра­ви­ло Коп­не­не вој­ске САД ФМ 105–5 (Пен­та­гон), Тра­до­ков пам­флет 525–5 и слич­на до­ку­мен­та, мо­гли би да схва­те шта се до­го­ди­ло и до­га­ђа Ср­би­ји и Ко­со­ву и Ме­то­хи­ји, а та­да би мо­гли и да се ор­га­ни­зу­ју за спас угро­же­них Ср­ба и ства­ра­ње из­ве­сни­је и бе­ри­ћет­ни­је бу­дућ­но­сти срп­ских по­ко­ле­ња.

vise informacija kod Nebojse …  i na sajtu Svetozara Radisica

Advertisements

Аутор: nedodjija

blog o zivotnim alternativama...

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google+ photo

Коментаришет користећи свој Google+ налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

w

Повезивање са %s